Procedura: ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Szczegóły sprawy

Symbol
6733 Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wydział
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
Komórka
Opis sprawy
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Do wniosku dołączam:
1. 2 egz. kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, zawierające trzykrotność szerokości frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50 m z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem.
2. opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (część graficzna zawierająca czytelne określenie granic terenu objętego wnioskiem, planowane zagospodarowanie terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów).
3. opinie lub umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu inwestycji.
4. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
5. opłatę skarbową na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skar-bowej w wysokości:
a) 107 zł za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej.
6. w przypadku składania wniosku przez Pełnomocnika pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Pułtusku ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, (biuro podawcze na parterze)
Termin i sposób załatwienia
rozstrzygnięcie w sprawie nastąpi zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
płata skarbową na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skar-bowej w wysokości: a) 107 zł za wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej.
Podstawa prawna
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 59, 60, 61 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Tryb odwoławczy
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pułtusk w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij