Procedura: Podatek leśny - osoby fizyczne; ustalenie, zmiana, wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Szczegóły sprawy

Symbol
3122 Podatek leśny
Wydział
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Komórka
Opis sprawy
Po złożeniu wymaganych dokumentów organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w formie postanowienia. W trakcie prowadzonego postępowania organ podatkowy może wezwać stronę postępowania do określonej czynności m. in.: złożenia dokumentów potwierdzających określony stan faktyczny, wydania nieruchomości w celu przeprowadzenia oględzin, przesłuchania strony i świadków, złożenia korekty informacji podatkowej.
Kogo dotyczy
Osób fizycznych będących: 1) właścicielami lasów; 2) posiadaczami samoistnymi lasów; 3) użytkownikami wieczystymi lasów; 4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.
Wymagane dokumenty
Formularze stanowiące załączniki do Uchwały Nr XVI/146/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Pułtusku Wydział Budżetu i Finansów Referat Podatków i Opłat Lokalnych, pok. nr 6 - parter ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk
Termin i sposób załatwienia
Do 30 dni, z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.
Załatwienie sprawy następuje w formie decyzji.
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016r., poz. 374 z późn. zm.),
Art. 21 §1 pkt. 2, art. 254 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pułtusk, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania, będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Inne informacje
Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub od dnia, gdy las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu.
Podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym, mają obowiązek składania informacji na podatek leśny wraz z załącznikami.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij