Procedura: PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
Komórka
Opis sprawy
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- Dokumenty określone w art.97 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami: 1) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej załozonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów; 2) wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów) i kopia mapy katastralnej (ewidencyjnej) obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi; 3) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ; 4) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; 5) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art.95; 6) protokół z przyjęcia granic nieruchomości; 7) wykaz zmian gruntowych; 8) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej; 9) mapa z projektem podziału.
- wniosek o podział nieruchomości
- uzupełnienie wniosku o podział nieruchomości
- Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5 w/w ustawy, lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a w/w ustawy, dokumenty wymienione w pkt 6-9 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Pułtusku (parter)
Termin i sposób załatwienia
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej (art.2 ust.1 lit.h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Podstawa prawna
Art.96 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pułtusk
Inne informacje
Wnioskodawca uzgadnia geodetę, który sporządza dokumentację geodezyjno-kartograficzną z projektem podziału nieruchomości. Koszty czynności geodety obciążają wnioskodawcę.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij