Procedura: WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Wydział Spraw Obywatelskich
Komórka
Opis sprawy
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- Decyzję właściwego państwowegoo inspektora sanitarnego, o zatwierdzeniu zakładu,o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bzpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015, poz. 594 z późn. zm.)
- W przypadku osoby działającej w imieniu wnioskodawcy pełnomocnictwo lub upoważnienie sporządzone w obecności pracownika, oraz dokument tożsamości do wglądu i potwierdzenie dokonanej opłaty - przy odbiorze zezwolenia,
- Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, wraz z potwierdzeniem dokonanej opłaty za ich korzystanie,
- Pisemna zgoda właściciela terenu, na którym będzie się odbywała sprzedaż napojów alkoholowych,
- W przypadku osoby działającej w imieniu wnioskodawcy pełnomocnictwo, oraz dokument tożsamości do wglądu i potwierdzenie dokonanej opłaty - przy odbiorze zezwolenia.
- Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Pułtusku (parter)
Termin i sposób załatwienia
30 dni
Opłaty
Przedsiębiorca rozpoczynający działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnosi opłatę : - 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, - 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), - 2.100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła; - 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, - 37.500 zł dla napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, - 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Opłatę za korzystanie z zezwolenia należy wnieść w kasie - parter budynku lub bezgotówkowo na konto Urzędu - nr rachunku 92124052821111001045105613 w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia,31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego. Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. Opłatę wnosi się przed wydaniem zezwolenia. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł.
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U.2016, poz.487 z późn.zm.), - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2016, poz.1829 z późn.zm.), - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016. poz.1827 j.t.), - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016, poz. 23 z późn.zm.), - Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2010,. Nr 47, poz. 278 z póź. zm.) Uchwała Rady Miejskiej w Pułtusku Nr XXVII/234/2016 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pułtusk.
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pułtusku w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.
Inne informacje
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim zobowiązany jest do złożenia do 31 stycznia każdego roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży Zezwolenie jednorazowe wydawane jest na okres do 2 dni. Przedsiębiorca zobowiązany jest zgłaszać organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. Art. 18, ust.12 Zezwolenie wygasa w przypadku: likwidacji punktu sprzedaży; upływu terminu ważności zezwolenia, zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży, zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej; niedopełnienia w terminach obowiązkua złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11 1 ust. 2 i 5.:
12a. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 1 1 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11 1 ust. 2.
12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11 1 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11 1 ust. 2 albo 5 powiększonej o 30% tej opłaty.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij