Procedura: Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne; ustalenie, zmiana, wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Komórka
Opis sprawy
Po złożeniu wymaganych dokumentów organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w formie postanowienia. W trakcie prowadzonego postępowania organ podatkowy może wezwać stronę postępowania do określonej czynności m. in.: złożenia dokumentów potwierdzających określony stan faktyczny, wydania nieruchomości w celu przeprowadzenia oględzin, przesłuchania strony i świadków, złożenia korekty informacji podatkowej.
Kogo dotyczy
Osób fizycznych będących: 1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów; 2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów; 3) użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów; 4) posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.
Wymagane dokumenty
Formularze stanowiące załączniki do Uchwały Nr XVI/146/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychMiejsce składania pism
Urząd Miejski w Pułtusku Wydział Budżetu i Finansów Referat Podatków i Opłat Lokalnych, pok. nr 6 - parter ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk
Termin i sposób załatwienia
Do 30 dni, z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.
Załatwienie sprawy następuje w formie decyzji.
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
Art. 2,art.3, art.4,art.5,art.6,art.7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.)
Art. 1, 2, 3, 4, 6, 6a, 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.)
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016, poz. 374 z późn. zm.),
Art. 21 §1 pkt. 2, art. 254 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015r., poz. 613 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pułtusk, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania, będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie
Inne informacje
Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów, informacje o nieruchomościach lub obiektach budowlanych, gruntach, lasach, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, lub od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej zmianę zobowiązania podatkowego.
Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji.
Podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, mają obowiązek składania informacji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego wraz z załącznikami.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij