Procedura: Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne; ustalenie, zmiana, wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Szczegóły sprawy

Symbol
3120 Podatek od nieruchomości
Wydział
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Komórka
Opis sprawy
Po złożeniu wymaganych dokumentów organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w formie postanowienia. W trakcie prowadzonego postępowania organ podatkowy może wezwać stronę postępowania do określonej czynności m. in.: złożenia dokumentów potwierdzający określony stan faktyczny, wydania nieruchomości w celu przeprowadzenia oględzin, przesłuchania strony i świadków, złożenia korekty informacji podatkowej.
Kogo dotyczy
Osób fizycznych, będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części, albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości, b) jest bez tytułu prawnego
Wymagane dokumenty
Formularze stanowiące załączniki do Uchwały Nr XVI/146/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,



Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Pułtusku Wydział Budżetu i Finansów Referat Podatków i Opłat Lokalnych, pok. nr 6 – parter, tel.: 23 692 00 23 ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk
Termin i sposób załatwienia
Do 30 dni, z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.
Załatwienie sprawy następuje w formie decyzji.
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
Art. 2,art.3, art.4,art.5,art.6,art.7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.)
Art. 21 §1 pkt. 2, art. 254 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pułtusk, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania, będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Inne informacje
Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części.
Podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, mają obowiązek składania informacji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij