Procedura: Podatek rolny - osoby fizyczne; ustalenie, zmiana, wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Szczegóły sprawy

Symbol
3121 Podatek rolny
Wydział
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Komórka
Opis sprawy
Po złożeniu wymaganych dokumentów organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe. W trakcie prowadzonego postępowania organ podatkowy może wezwać stronę postępowania do określonej czynności m. in.: złożenia dokumentów potwierdzających określony stan faktyczny, wydania nieruchomości w celu przeprowadzenia oględzin, przesłuchania strony i świadków, złożenia korekty informacji podatkowej.
Kogo dotyczy
Osób fizycznych, będących: 1) właścicielami gruntów; 2) posiadaczami samoistnymi gruntów; 3) użytkownikami wieczystymi gruntów; 4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.
Wymagane dokumenty
Formularze stanowiące załączniki do Uchwały Nr XVI/146/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Pułtusku Wydział Budżetu i Finansów Referat Podatków i Opłat Lokalnych, pok. nr 6 – parter, tel.: 23 692 00 23 ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk
Termin i sposób załatwienia
Do 30 dni, z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.
Załatwienie sprawy następuje w formie decyzji.
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
art. 1, 2, 3, 4, 6, 6a, 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.)
Art. 21 §1 pkt. 2, art. 254 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pułtusk, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania, będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Inne informacje
Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub od dnia gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu.
Podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym, mają obowiązek składania informacji na podatek rolny wraz z załącznikami.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij