Procedura: Zgłoszenie pobytu stałego

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Wydział Spraw Obywatelskich
Komórka
Opis sprawy
Kogo dotyczy
Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Wymagane dokumenty
- dowód osobisty ( w przypadku dzieci - odpis srócony aktu urodzenia),
- dokument potwierdzajacy tytuł prawny do lokalu,
- zgłoszenie pobytu stałego (wypełnione czytelnie)
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Pułtusku (parter)
Termin i sposób załatwienia
niezwłocznie
Opłaty
brak
Podstawa prawna
Ustawa o ewidencji ludności, (t. j. Dz. U. 2015, poz. 388 )
Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013, poz. 267),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz.1475).
Tryb odwoławczy
W przypadku wydania decyzji o odmowie zameldowania przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pułtusk. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Inne informacje
Właściciel lokalu bądź najemca lokalu potwierdza fakt przebywania pod wskazanym adresem osoby meldującej się,składając własnoręczny podpis na druku „Zgłoszenie pobytu stałego”. Zameldowania na pobyt stały dokonuje osobiście osoba meldująca się, a w przypadku osoby małoletniej czynności zameldowania dokonuje w jej imieniu przedstawiciel ustawowy.
Zameldowania na pobyt stały można dopełnić również przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej (art.33 §2 kodeksu postępowania administracyjnego), po okazaniu przez pełnomocnika
do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie
tożsamości.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij