Procedura: ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU/PRZEBUDOWĘ ZJAZDU

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Komórka
Opis sprawy
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty

- Wypełniony formularz wniosku
- Kserokopia aktu własności lub dzierżawy
- Dwa projekty zagospodarowania terenu z zaznaczoną poprawnie lokalizacją zjazdu
- Pełnomocnictwo w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich
- Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Pułtusku (parter)
Termin i sposób załatwienia
Decyzję wydaje się w ciągu 30 dni. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku, w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków
Opłaty
Opłata skarbowa:17,00 zł - od pełnomocnictwa (tylko w przypadku, gdy jest udzielane) 82,00 zł - od wydania zezwolenia (obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia) - nie pobiera się opłat skarbowych w sprawie budownictwa mieszkalnego.
Podstawa prawna
Art. 29 Ustawy z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. nr 140, poz.1481).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pułtusk, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Inne informacje
1. Zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
2. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas krótszy niż 3 lata.
3. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry techniczne.
4. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.
5. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
6. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu.
7. Utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij